POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z naszą polityką prywatności, zamieszczoną
poniżej, przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej SpecK. POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI
SPECK, OŚWIADCZASZ, IŻ PRZECZYTAŁEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI, KTÓRA WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG TWORZY UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ ORAZ NAMI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG. Jakiekolwiek pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, które rozpoczynają się wielką literą mieć będą znaczenie przypisane w rozdziale 1 regulaminu świadczenia usług.

 1. Administrator może zbierać następujące informacje dotyczące Użytkownika (włączając w to dane osobowe) w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika:
  1. wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta (w szczególności wszelkie informacje wymienione w rozdziale 5 regulaminu świadczenia usług).
  2. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika w koncie Użytkownika na portalu Facebook – w zgodzie z ustawieniami prywatności wybranymi przez Użytkownika na portalu Facebook (w szczególności: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwę Użytkownika, płeć, wizerunek, listę znajomych).
  3. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług.
  4. lokalizację GPS urządzenia mobilnego Użytkownika – w zakresie udostępnianym przez urządzenie mobilne wykorzystywane przez Użytkownika; lokalizacja GPS może zostać wyłączona przez Użytkownika bezpośrednio na wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu mobilnym, może to jednak wpłynąć na ograniczenie pewnych funkcjonalności Aplikacji.
  5. informacje dotyczące powiązań oraz kontaktów pomiędzy Użytkownikami.
  6. informacje o specjalizacji odbywanej przez Użytkownika, odbywanych w jej ramach praktykach, stażach i wykonanych procedurach medycznych oraz o placówkach medycznych, w których Użytkownik odbył lub odbywa specjalizację, praktyki lub staże.
  7. Informacje o testach rozwiązywanych przez Użytkownika w ramach Aplikacji oraz wynikach uzyskanych przez Użytkownika.
  8. informacje o znajomych zaproszonych przez Użytkownika celem dołączenia do Usług (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail).
 2. Administrator (Levelaproject sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr KRS: 697292, posiadająca NIP: 7010718949 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, e-mail: kontakt@specka.pl) pełni funkcję administratora danych osobowych zebranych od Użytkowników. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
  2. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo:
  1. dostępu do danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.
  2. żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, poprawienia danych osobowych Użytkownika zebranych przez Administratora.
  3. żądania czasowego lub permanentnego wstrzymania przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  4. żądania usunięcia przez Administratora danych osobowych Użytkownika w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w razie przetwarzania ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub gdy nie są w dalszym ciągu potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik przyjmuje jednakże do wiadomości, iż usunięcie pewnych danych osobowych może uniemożliwić lub upośledzić świadczenie Usług. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, informacji wymaganych dla ustalenia, dochodzenia i obrony jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy, w tym wykazania prawidłowości świadczenia Usług oraz zgłoszenia lub udokumentowania przestępstwa, innego naruszenia prawa lub nadużycia popełnionego przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.
  6. przeniesienia danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
  7. wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych osobowych Użytkownika na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO, w szczególności w stosunku do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (wniesienie sprzeciwu nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przed wniesieniem sprzeciwu).
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jeśli przetwarzanie takie odbywałoby się na podstawie zgody Użytkownika, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż cofnięcie zgody nie będzie miało negatywnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w okresie obowiązywania zgody.
 4. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie rejestracji Konta (wskazane w pkt 5.2 regulaminu świadczenia usług) są niezbędne do zawarcia Umowy i korzystania z Aplikacji przez Użytkownika. Przetwarzanie przez Administratora w/w danych osobowych oraz danych osobowych ujawnianych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji następować będzie:
  1. W celu świadczenia Usług przez Administratora – jako niezbędne do podjęcia czynności na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy oraz w celu jej zawarcia, a także jako niezbędne do późniejszego wykonania Umowy przez Administratora – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
  2. W celu promowania usług i produktów Administratora oraz partnerów handlowych Administratora w ramach Aplikacji (za pomocą banerów, ramek, itp. zawierających treści sponsorowane) – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu produktów i usług własnych oraz partnerów handlowych) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  3. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora oraz jego partnerów handlowych za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez Użytkownika zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
  4. W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą przysługiwać w związku z Umową Użytkownikowi lub Administratorowi – w oparciu o art. 6 ust.1 pkt f) RODO – a więc prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Następujące dane osobowe Użytkownika i dotyczące go informacje widoczne będą dla innych Użytkowników Aplikacji, którzy posiadają Użytkownika na liście swoich znajomych w Aplikacji:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika.
  2. Specjalizacja lekarska odbywana przez Użytkownika.
  3. Wizerunek Użytkownika (jego zdjęcie) – o ile Użytkownik poda je w ustawieniach Konta.
  4. Staże zaliczone lub odbywane przez Użytkownika.
  5. Miejsce odbycia lub odbywania staży przez Użytkownika.
 6. W przypadku powiązania przez Użytkownika jego Konta w Aplikacji z jego kontem na portalu Facebook (np. poprzez rejestrację albo zalogowanie do Aplikacji przy użyciu konta Użytkownika na portalu Facebook) dochodzi do automatycznego dodania do listy znajomych Użytkownika w Aplikacji innych Użytkowników, którzy korzystają z Aplikacji w powiązaniu z portalem Facebook i są jednocześnie znajomymi Użytkownika na portalu Facebook. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, iż wiążąc swoje Konto w Aplikacji ze swoim kontem na portalu Facebook, zostanie on automatycznie dodany do listy znajomych innych Użytkowników Aplikacji, którzy są znajomymi Użytkownika na portalu Facebook i Użytkownicy ci otrzymają dostęp do danych osobowych Użytkownika i innych dotyczących go informacji wskazanych w pkt. 5 powyżej.
 7. Dane osobowe Użytkownika ujawnione w ramach korzystania z Aplikacji mogą być przez Administratora przekazywane do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług hostingowych;
  2. dostawcom usług pocztowych, w tym poczty elektronicznej;
  3. dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych;
  4. dostawcom usług z zakresu IT (świadczącym usługi wspierające Administratora w zakresie obsługi i utrzymania Aplikacji).
 8. Niezależnie od pkt. 7 powyżej, jakiekolwiek informacje zebrane przez Administratora w ramach administrowania Aplikacją (uwzględniając dane osobowe Użytkownika) mogą zostać ujawnione:
  1. innym Użytkownikom będącym znajomymi Użytkownika w ramach Aplikacji – na zasadach wskazanych w pkt. 5 i 6 powyżej.
  2. Innym Użytkownikom – kiedy informacje są im w jakikolwiek sposób udostępniane przez Użytkownika w ramach Aplikacji (w szczególności poprzez kontakt z nimi lub zamieszczanie informacji w publicznie dostępnych obszarach Aplikacji).
  3. pracownikom i współpracownikom Administratora biorącym udział w świadczeniu Usług (takim jak informatycy, twórcy oprogramowania, dostawcy hostingu, doradcy prawni).
  4. wszelkim podmiotom zależnym, powiązanym, nabywcom oraz następcom prawnym Administratora (w szczególności w razie połączenia, przejęcia lub przekształcenia Administratora).
  5. partnerom handlowym Administratora – w stosunku do Użytkowników, którzy wyrazili zainteresowanie produktami lub usługami partnerów handlowych Administratora promowanymi w ramach lub za pośrednictwem Aplikacji.
  6. wszelkim sądom, organom administracji i organom ścigania – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. podmiotom trzecim, które wniosły roszczenia przeciwko Administratorowi, jego podmiotom powiązanym, właścicielom lub członkom organów Administratora w odniesieniu do treści zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Aplikacji lub w odniesieniu do jakichkolwiek naruszeń Umowy przez Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora:
  1. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.1 i 4.2 powyżej – do czasu usunięcia Konta Użytkownika.
  2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.3 powyżej – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu w stosunku do przetwarzania jego danych osobowych albo cofnięcia zgody, w oparciu o którą treści marketingowe wysyłane są Użytkownikowi.
  3. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.4 powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi i Administratorowi w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika, powiększonego o kolejne 12 miesięcy niezbędne dla upewnienia się, iż jakiekolwiek roszczenia nie powstały lub nie zostały zgłoszone przed upływem okresu ich przedawnienia.
 10. Po upływie okresów wskazanych w pkt. 9 powyżej, dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji zostaną przez Administratora usunięte lub zanonimizowane.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z ewentualnym wyjątkiem możliwego przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom mającym swoje siedziby w państwach, które zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft).
 12. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje wskazane w Umowie mogą być zbierane bezpośrednio od Użytkownika lub automatycznie w trakcie rejestracji Konta lub korzystania z Usług.
 13. Dane osobowe Użytkownika oraz wszelkie inne dane zebrane przez Administratora przechowywane będą przez Administratora na serwerach Administratora zlokalizowanych w Polsce. W przypadku gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji z innych państw niż Polska, wyraża zgodę na to, że jego dane personalne będą przekazane do Polski oraz mogą zostać przekazane do innych państw w związku z przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych oraz świadczeniem Usług.
 14. Administrator może w dowolnym czasie zmienić dostawcę usług hostingowych i lokalizację serwerów na inną lokalizację w ramach państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym powiadomi poprzez aktualizację niniejszej polityki prywatności.
 15. Wszelkie zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika winny być kierowane do Administratora w języku polskim:
  1. Pocztą poleconą – na adres Administratora wskazany w pkt. 2 powyżej, lub
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem Użytkownika – na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@specka.pl.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z funkcji social media (takich jak przycisk „polub to” Facebook) w ramach Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej może skutkować zebraniem oraz publikacją informacji dotyczących Użytkownika przez dostawcę usług social media.
 17. Oferowane przez podmioty trzecie usługi powiązane z Usługami (takie jak Facebook) mogą wykorzystywać własne pliki cookie oraz podobne technologie – w zgodzie z własnymi politykami prywatności. Polityka prywatności Facebook, Inc. (właściciela serwisu facebook.com) znajduje się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji wszelkich zbieranych od Użytkownika informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zanonimizowane informacje (informacje nie umożliwiające osobistej identyfikacji) nie podlegają restrykcjom wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim bez ograniczeń.
 19. Administrator wdraża należyte techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony danych zbieranych od Użytkowników i ochrony tych danych przed niedozwolonym dostępem. Niezależnie od powyższego, żadna z metod przechowywania danych elektronicznych oraz transmisji danych przez Internet oraz urządzenia mobilne nie jest w pełni bezpieczna i nie podlega gwarancjom Administratora. Użytkownik winien korzystać z wiarygodnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić poufność swego loginu oraz hasła umożliwiających korzystanie z Aplikacji.
 20. Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia usług oraz właściwe przepisy prawa.

Na naszej stronie używamy plików cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym.