Regulamin aplikacji SpecK

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszym regulaminem świadczenia usług oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej SpecK, gdyż dokumenty te ustalają zasady korzystania z naszych usług.

POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI (W ROZUMIENIU DEFINICJI ZAWARTEJ W ROZDZIALE 1 PONIŻEJ), OŚWIADCZASZ, IŻ PRZECZYTALEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. WYRAZIŁEŚ/AŚ PONADTO ZGODĘ NA NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, KTÓRA WRAZ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG TWORZY UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ ORAZ NAMI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

 1. Za każdym razem gdy któreś z niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą zostanie użyte w niniejszym dokumencie, mieć ono będzie następujące znaczenie:
  1. Administrator – Levelaproject sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr KRS: 697292, posiadająca NIP: 7010718949 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, e-mail: kontakt@specka.pl.
  2. Aplikacja – aplikacja mobilna SpecK, zaprojektowania z myślą o lekarzach odbywających specjalizację lekarską, dostępna do bezpłatnego pobrania ze sklepu Apple Store (https://itunes.apple.com/pl/app/speck-specjalizacje-lekarskie/id1428531757?l=pl&ls=1&mt=8) oraz Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.itcraft.speck), mająca na celu ułatwianie lekarzom odbycia specjalizacji lekarskiej.
  3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji w sposób niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji.
  5. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Aplikacji.
  6. Umowa – niniejszy regulamin świadczenia usług zawierający umowę licencyjną obowiązującą Użytkownika wraz z polityką prywatności.
  7. Usługi – jakiekolwiek usługi oferowane przez Administratora oraz dotyczące Aplikacji. Dla jasności, pojęcie „Usługi” nie będzie wiązane z usługami oferowanymi przez Reklamodawców.
  8. Użytkownik – jakikolwiek użytkownik Aplikacji.
 2. Akceptacja regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności.
  1. Poprzez pobranie, instalację lub używanie Aplikacji Użytkownik oświadcza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował Umowę. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Umowy, nie wolno mu korzystać z Aplikacji.
  2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ukończył co najmniej 18 rok życia, posiada prawo do wykonywania zawodu lekarskiego i wpisany został na listę lekarzy w Centralnym Rejestrze Lekarzy pod podanym w trakcie rejestracji numerem PWZ, a także posiada kompetencje umożliwiające zrozumienie oraz akceptację Umowy.
  3. Nagłówki użyte w Umowie mają jedynie znaczenie porządkowe i nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek postanowienia Umowy.
  4. Użytkownik akceptuje, iż Aplikacja jest mu jedynie licencjonowana, nie sprzedana czy przeniesiona na Użytkownika w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik otrzymuje nieprzenoszalną, niewyłączna licencję na korzystanie z Aplikacji z wszelkimi zastrzeżeniami przewidzianymi przez Umowę oraz właściwe przepisy prawa. Administrator zachowuje wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi.
 3. Warunki korzystania z Usług.
  1. Z Aplikacji mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostają wpisane pod ważnym numerem PWZ w Centralnym Rejestrze Lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską.
  2. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
   1. Dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego.
   2. Korzystania z mobilnego urządzenia elektronicznego (smartfon lub tablet).
   3. Korzystania z systemu operacyjnego iOS (wersja 9 lub wyższa) lub Android (wersja 5.0 lub wyższa).
  3. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji – w szczególności umożliwiających wzajemną komunikację Użytkowników – wymaga posiadania aktywnego konta na portalu Facebook.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w zgodzie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Korzystanie z Aplikacji jest wolne od opłat, jednakże może być powiązane z kosztami połączenia internetowego, transferu danych oraz opłatami wymaganymi przez podmioty trzecie (takie jak Reklamodawcy), które oferują swoje usługi w ramach Aplikacji lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych połączonych z Aplikacją. Administrator nie jest beneficjentem jakichkolwiek z tych opłat i nie ponosi odpowiedzialności za ich zasadność oraz za jakość usług oferowanych przez podmioty trzecie – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Świadczenie Usług.
  1. Usługi są świadczone w zgodzie z Umową oraz odpowiednimi przepisami prawa.
  2. Usługi są świadczone w języku polskim, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu świadczonych Usług o kolejne języki oraz na dodatkowe terytorium.
  3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania dla zapewnienia ciągłej dostępności Aplikacji w najwyższej możliwej jakości, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Administratora za przerwy w dostępności Aplikacji lub wady w funkcjonowaniu Aplikacji – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i bez uszczerbku dla praw przysługujących Konsumentom mocą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Aplikacja może zawierać reklamy oraz wysyłać treści marketingowe na wewnętrzną skrzynkę pocztową posiadaną przez Użytkownika w ramach Aplikacji. Treści marketingowe mogą być wysyłane również na skrzynkę e-mail Użytkownika powiązaną przez niego z Profilem.
  5. Głównymi funkcjonalnościami Aplikacji są:
   1. Możliwość sprawdzania jakie staże, kursy oraz procedury medyczne Użytkownik musi zaliczyć podczas odbywanej przez siebie specjalizacji.
   2. Możliwość oznaczania szpitali lub innych placówek medycznych, w których Użytkownik odbywa staż.
   3. Możliwość sprawdzenia czy w danym szpitalu lub innej placówce medycznej staż wykonują lub wykonywali znajomi Użytkownika, którzy również posiadają Aplikację i aktywne konto na portalu Facebook.
   4. Możliwość testowania wiedzy Użytkownika przy pomocy narzędzi testowych dostępnych w Aplikacji.
   5. Możliwość wprowadzania przez Użytkownika na jego własny użytek notatek dotyczących procedur medycznych wykonanych lub pozostałych do wykonania w ramach odbywanej specjalizacji.
   6. Możliwość kontaktowania się z innymi Użytkownikami przy pomocy wewnętrznej poczty elektronicznej oraz prowadzenia czatu z innymi Użytkownikami znajdującymi się na liście znajomych Użytkownika.
  6. Funkcjonalności wymienione w pkt 4.5 powyżej są zależne od dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się wyłączyć w swoim urządzeniu elektronicznym dostęp do połączenia internetowego, Usługi nie będą w pełni funkcjonalne. Funkcjonalność wymieniona w pkt. 4.5.6 powyżej zależna jest pod powiązania Konta Użytkownika w Aplikacji z kontem Użytkownika na portalu Facebook.
  7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zaznaczając w ramach Aplikacji, iż wykonywał lub wykonuje staż w danym szpitalu lub innej placówce medycznej, dostęp do tej informacji uzyskają inni Użytkownicy, którzy posiadają tego Użytkownika na liście swoich znajomych w Aplikacji.
  8. Aplikacja może zawierać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji Aplikacji. O ile ustawienia urządzenia elektronicznego oraz oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika dla korzystania z Aplikacji nie zabraniają transmisji aktualizacji, Administrator może dostarczać zawiadomienia o dostępności takich aktualizacji oraz Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować takie aktualizacje na urządzeniu elektronicznym Użytkownika. Wszelkie aktualizacje Aplikacji będą dostarczane w oparciu o postanowienia Umowy.
  9. Administrator jest uprawniony do oferowania Użytkownikom uczestnictwa w programach mających na celu zachęcanie nowych osób do korzystania z Aplikacji. Programy takie będą organizowane w oparciu o odrębne regulaminy oraz mogą być modyfikowane, anulowane oraz dyskontynuowane przez Administratora bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników – w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają odpowiedniego powiadomienia Użytkownika.
  10. Użytkownik może otrzymywać w ramach Aplikacji określone informacje (takie jak powiadomienia o aktualizacjach, komentarze oraz wiadomości od innych Użytkowników, itp., a także treści marketingowe dotyczące usług lub produktów oferowanych przez Administratora lub partnerów handlowych Administratora).
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na strukturę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Aplikacji.
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, modyfikacji lub konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim, co najmniej 24-godzinnym, wyprzedzeniem.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji zapytań kierowanych przez Użytkowników do Administratora, dotyczących funkcjonowania Aplikacji oraz udzielanych Użytkownikom porad, na co Użytkownik wyraża zgodę.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Aplikacji oraz wszelkich funkcjonujących w jej ramach kanałów komunikacji do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, marketingowej wśród Użytkowników, a także dołączania do treści przekazywanych pomiędzy Użytkownikami w ramach Aplikacji dodatkowych treści o charakterze informacyjnym, reklamowym lub marketingowym. Użytkownik wyraża zgodę na dodawanie przez Administratora w/w treści do korespondencji prowadzonej z innymi Użytkownikami w ramach Aplikacji. Treści takie dodawane będą w sposób automatyczny, bez ingerencji w komunikację prowadzoną między Użytkownikami.
 5. Rejestracja Użytkownika.
  1. Rejestracja Użytkownika oraz stworzenie Konta są niezbędne dla korzystania z Aplikacji.
  2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny w ramach Aplikacji. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych:
   1. Adresu e-mail Użytkownika.
   2. Imienia i nazwiska Użytkownika.
   3. Numeru PWZ (prawa wykonywania zawodu).
   4. Daty urodzenia Użytkownika.
   5. Hasła do Konta.
  3. Użytkownik może ponadto utworzyć swoje Konto poprzez powiązanie go ze swoim kontem na portalu Facebook i udostępniając w ten sposób informacje dotyczące profilu publicznego Użytkownika na portalu Facebook. Niezależnie od rejestracji poprzez powiązania Konta Użytkownika w Aplikacji z jego kontem na portalu Facebook, niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w pkt 5.2.1, 5.2.3 oraz 5.2.4 powyżej.
  4. Po podaniu przez Użytkownika danych wskazanych odpowiednio w pkt. 5.2 lub 5.3 powyżej oraz automatycznym potwierdzeniu poprawności numeru PWZ wskazanego przez Użytkownika, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta wysłany zostanie link aktywacyjny, po kliknięciu którego Użytkownik uzyska dostęp do Aplikacji.
  5. Logowanie do Aplikacji, po wcześniejszym założeniu Konta, możliwe jest za pomocą podania adresu e-mail użytego w trakcie rejestracji lub za pośrednictwem aplikacji Facebook.
  6. Po założeniu Konta Użytkownik zostaje przekierowany na stronę ustawień swojego Konta gdzie możliwe jest dodanie zdjęcia profilowego Użytkownika. Aplikacja wymaga zamieszczenia czytelnego zdjęcia twarzy Użytkownika, przedstawiającego aktualny wizerunek Użytkownika.
  7. Użytkownik może zmienić w ustawieniach Konta wszelkie dane wskazane podczas rejestracji. Zmiana dokonana przez Użytkownika nie może jednak naruszać postanowień Umowy.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów procesu rejestracyjnego w dowolnym momencie.
  9. Aplikacja nie umożliwia manualnego zapraszania innych Użytkowników do listy znajomych. W przypadku powiązania przez Użytkownika jego Konta w Aplikacji z jego kontem na portalu Facebook (np. poprzez rejestrację albo zalogowanie do Aplikacji przy użyciu konta Użytkownika na portalu Facebook) dochodzi do automatycznego dodania do listy znajomych Użytkownika w Aplikacji innych Użytkowników, którzy korzystają z Aplikacji w powiązaniu z portalem Facebook i są jednocześnie znajomymi Użytkownika na portalu Facebook. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, iż wiążąc swoje Konto w Aplikacji ze swoim kontem na portalu Facebook, zostanie on automatycznie dodany do listy znajomych innych Użytkowników Aplikacji, którzy są znajomymi Użytkownika na portalu Facebook.
  10. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane przekazane w toku procesu rejestracji są prawdziwe i dokładne. W razie stworzenia Konta w Aplikacji za pośrednictwem konta na portalu Facebook, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem konta na portalu Facebook użytego dla rejestracji do Aplikacji oraz dostarczył prawdziwych i dokładnych informacji niezbędnych do utworzenia Konta. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować informacje przekazane w toku procesu rejestracji w razie ich zmiany – niezwłocznie po zmianie takich danych.
  11. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych wskazanych przez Użytkownika w toku rejestracji, Administrator może zażądać doręczenia dowodów autentyczności tych danych – pod rygorem zablokowania Konta Użytkownika.
  12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja oraz portal Facebook są całkowicie niezależne od siebie i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie portalu Facebook, tak samo jak właściciele portalu Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.
  13. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła użytego dla stworzenia Konta przed nieupoważnionym dostępem.
  14. Użytkownik może w każdej chwili wysłać Administratorowi żądanie usunięcia jego Konta, co równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego świadczenia Usług przez Administratora. Konto Usunięte zostanie przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownik wysłać może drogą e-mail z adresu e-mail powiązanego z Kontem na adres e-mail: kontakt@specka.pl albo za pośrednictwem własnoręcznie podpisanego listu poleconego wysłanego na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1 niniejszego regulaminu, wskazującego adres e-mail, z którym powiązane jest Konto Użytkownika.
  15. Użytkownik może posiadać jednocześnie jedynie jedno Konto w Aplikacji.
  16. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia założenia Konta (rejestracji w Aplikacji). W przypadku jednak rozpoczęcia korzystania z Aplikacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy uznaje się, że Użytkownik zażądał świadczenia Usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i traci prawo odstąpienia od Umowy.
  17. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik zobowiązany jest przesłać elektronicznie na poniższy adres e-mail Administratora: kontakt@specka.pl (za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem Użytkownika) lub listem poleconym wysłanym na adres Administratora wskazany w pkt 1.1 powyżej, wskazującym adres e-mail, z którym powiązane jest Konto Użytkownika.
  18. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone elektronicznie zawierać powinno imię i nazwisko Użytkownika, datę zawarcia Umowy (założenia Konta) oraz oświadczenie o treści „Niniejszym odstępuję od umowy na korzystanie z Aplikacji SpecK w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumentów” lub tożsamej.
  19. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone za pośrednictwem listu poleconego, poza informacjami wskazanymi w pkt 5.18 powyżej zawierać powinno datę złożenia oświadczenia oraz adres korespondencyjny i własnoręczny podpis Użytkownika.
  20. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik skorzystać może ze wzoru zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnego pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827.
 6. Ograniczenia w korzystaniu z Usług.
  1. Korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa jest kategorycznie zabronione.
  2. Rozprzestrzenianie spamu lub jakichkolwiek innych niechcianych lub złośliwych treści, jak również treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym, szkalującym lub wulgarnym, w ramach Aplikacji lub przy użyciu Aplikacji, jakichkolwiek serwisów powiązanych z Aplikacją lub adresów e-mail Administratora, jest kategorycznie zakazane.
  3. Aplikacja nie może być wykorzystywana przez Użytkownika w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek towarów lub usług. Jakakolwiek promocja może być prowadzona jedynie w oparciu o wcześniejszą wyraźną zgodę Administratora wyrażoną na piśmie. Wszelkie podmioty zainteresowane promocją swoich produktów lub usług w ramach Aplikacji winny skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@specka.pl. Promocja produktów lub usług oferowanych przez Reklamodawców może być prowadzona jedynie w oparciu o odrębną umowę zawartą w formie pisemnej lub dokumentowej pomiędzy Reklamodawcą oraz Administratorem.
  4. NIEZALEŻNIE OD WIĄŻĄCEJ UŻYTKOWNIKA TAJEMNICY LEKARSKIEJ, KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ PODAWANIA W RAMACH LUB PRZY POMOCY APLIKACJI JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW UŻYTKOWNIKA LUB DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA INNYCH OSÓB. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ TREŚCI DODAWANYCH W APLIKACJI NOTATEK PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY UŻYTKOWNIKA. APLIKACJA PEŁNI ROLĘ POMOCY MERYTYRYCZNEJ, NIE ORGANIZERA LUB KALENDARZA UŻYTKOWNIKA.
  5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:
   1. Modyfikowania, zmieniania, sprzedawania, licencjonowania, reprodukowania oraz wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści zawartych w Aplikacji.
   2. Naruszania jakichkolwiek praw (uwzględniając prawa autorskie) Administratora, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
   3. Dekompilowania, demontowania, rozszyfrowywania jakichkolwiek treści zawartych w Aplikacji.
   4. Używania jakichkolwiek spambotów, robotów, scraperów lub innego zautomatyzowanego oprogramowania w ramach lub w powiązaniu z Aplikacją.
   5. Łamania lub obchodzenia jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających lub kontrolnych funkcjonujących w Aplikacji lub usługach powiązanych oferowanych przez podmioty trzecie.
   6. Prowadzenia jakiejkolwiek nieuczciwej lub przestępczej działalności przy użyciu Aplikacji.
   7. Korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami drogowymi, w szczególności w trakcie prowadzenia pojazdu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Aplikacji oraz nie transmitować przy użyciu Aplikacji jakichkolwiek treści oraz nie angażować się w jakiekolwiek działania, które:
   1. Są sprzeczne z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa.
   2. Naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, innych Użytkowników lub Administratora.
   3. Są obraźliwe, szkodliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, nienawistne lub zakazane w jakikolwiek inny sposób.
   4. Zawierają nieautentyczne lub świadomie wprowadzające w błąd recenzje, oceny lub opinie.
   5. Mają na celu podszywanie się pod jakiekolwiek inne osoby.
   6. Stanowią formę ukrytej reklamy.
   7. Mają charakter komercyjny (za wyjątkiem dozwolonego korzystania z Aplikacji przez Reklamodawców).
   8. Sugerują, że jakiekolwiek treści lub działania są sponsorowane lub wspierane przez Administratora.
   9. Zawierają spam, wirusy, konie trojańskie lub inne złośliwe oprogramowanie.
   10. Mają charakter oszukańczy lub wprowadzający w błąd.
  7. Użytkownik zobowiązuje się nie brać udziału w jakichkolwiek aktywnościach wymienionych w pkt 6.5 – 6.6 powyżej oraz nie zachęcać kogokolwiek do brania udziału w takich aktywnościach.
 7. Zablokowanie dostępu do Aplikacji.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta jakiegokolwiek Użytkownika, który narusza zapisy Umowy lub obowiązującego prawa.
  2. W przypadku drobnych naruszeń, Administrator w pierwszej kolejności poinformuje Użytkownika o naruszeniu oraz wezwie do zaprzestania naruszeń. W razie poważnych naruszeń Umowy lub obowiązującego prawa, Administrator będzie uprawniony do zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, informując o tym Użytkownika, a także podając podstawy zablokowania Konta. Odwołanie od takiej decyzji może zostać wniesione przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem lub za pośrednictwem własnoręcznie podpisanego listu poleconego wysłanego na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1 powyżej. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, informując o tym Użytkownika z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni. Użytkownik przechowujący w ramach Aplikacji jakiekolwiek istotne dla siebie treści, chcąc zachować je po zaprzestaniu świadczenia Usług przez Administratora, powinien w tym okresie wykonać kopie tych informacji – przy zachowaniu zasad korzystania z Aplikacji określonych Umową, w szczególności w treści pkt 6.5 powyżej oraz w treści rozdziału 8 poniżej.
  4. Informacja o zaprzestaniu świadczenia Usług zostanie przesłana przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach Konta i będzie uznawana za doręczoną tego samego dnia, w którym została wysłana. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wskazanie prawidłowego oraz aktualnego adresu e-mail oraz regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem.
 8. Własność intelektualna.
  1. O ile nie postanowiono inaczej, wszelkie zdjęcia oraz informacje dostępne w ramach Aplikacji stanowią własność albo przedmiot licencji przysługujących Administratorowi. Ktokolwiek, kto rości sobie prawa do takich zdjęć lub informacji i nie wyraża zgody na ich wykorzystanie w ramach Aplikacji, może zgłosić Administratorowi żądanie usunięcia takich treści. Żądanie usunięcia treści winno zostać wysłane na adres e-mail Administratora: kontakt@specka.pl oraz winno zostać należycie umotywowane i udokumentowane. Administrator zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentacji dowodzącej zasadności zgłoszenia usunięcia treści.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może zawierać oprogramowanie open source oraz oprogramowanie podmiotów trzecich, które może być przedmiotem odrębnych licencji.
  3. Wszelkie treści publikowane w ramach usług świadczonych przez podmioty trzecie (takich jak Facebook), które są powiązane z Aplikacją, są przedmiotem praw i regulacji wskazanych przez podmioty trzecie w odniesieniu do tych usług.
  4. Reprodukcja oraz ponowna publikacja jakichkolwiek treści dostępnych w Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest ściśle zabroniona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezprawne wykorzystanie jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Aplikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną Użytkownika.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja zawiera oryginalne utwory i opracowana została przy znacznym nakładzie czasu, wydatków oraz wysiłku, stanowiąc wartościową własność intelektualną Administratora, może ponadto zawierać informacje poufne, które nie powinny być udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 9. Treści Użytkownika.
  1. Użytkownik może dodawać swoje własne treści bezpośrednio w Aplikacji oraz w zewnętrznych usługach powiązanych z Aplikacją (takich jak Facebook).
  2. W przypadku opublikowania przez Użytkownika w Aplikacji lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek własnych treści noszących charakter należącego do Użytkownika utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej „Utworami”), Użytkownik przyznaje Administratorowi bezpłatną, niewyłączną, przenoszalną, podlegającą sublicencjonowaniu, nieodwołalną, nieograniczoną geograficzne oraz czasowo licencję umożliwiającą korzystanie z takich Utworów na wszelkich polach eksploatacji, które są znane w momencie umieszczenia danych Utworów w Aplikacji. Administrator będzie m.in. uprawniony do: korzystania z Utworów w ramach Aplikacji, prezentowania ich publicznie w Aplikacji oraz za pośrednictwem innych publicznych forów (w szczególności w Internecie), ich drukowania, publikowania, modyfikowania, kopiowania oraz włączania w ramy większych opracowań, w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Poprzez publikowanie lub dzielenie się jakimikolwiek Utworami z innym Użytkownikiem, Użytkownik udziela takiemu innemu Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, umożliwiającej dostęp oraz korzystanie z takich Utworów na warunkach przewidzianych niniejszą Umową oraz w ramach funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji.
  4. W odniesieniu do treści umieszczonych przez Użytkownika w ramach usług zewnętrznych (takich jak Facebook), Użytkownik zobowiązuje się stosować do warunków przewidzianych dla korzystania z takich usług oraz udziela stosownych licencji w zgodzie z takimi warunkami – w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
  5. Wszelkie recenzje, opinie oraz informacje zamieszczane przez Użytkownika w ramach Aplikacji winny być rzeczowe, zwięzłe oraz wyważone. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż jest wyłącznym autorem wszelkich recenzji oraz opinii umieszczonych w lub za pośrednictwem Aplikacji oraz, że recenzja lub opinia umieszczona przez Użytkownika odzwierciedla jego rzeczywiste doświadczenia oraz nie otrzymał on jakiejkolwiek zapłaty lub innego wynagrodzenia za opublikowanie danej recenzji lub opinii.
  6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które podejmuje w odniesieniu do treści publikowanych w ramach Aplikacji lub za jej pośrednictwem oraz w usługach zewnętrznych powiązanych z Aplikacją.
  7. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z umieszczeniem jakichkolwiek treści w Aplikacji lub za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że treści zamieszczone zostają przez Użytkownika w Aplikacji lub za pośrednictwem Aplikacji na jego wyłączną odpowiedzialność.
 10. Wyłączenie gwarancji i rękojmi oraz ograniczenie odpowiedzialności.
  1. Aplikacja zaprojektowana i oddana do użytku została jako bezpłatne narzędzie mające na celu wsparcie lekarzy w toku odbywanych przez nich specjalizacji lekarskich. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności, Aplikacja może zawierać pewne błędy i niedokładności.
  2. Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia Użytkownika z konieczności weryfikacji zakresu obowiązków, które musi zrealizować w ramach odbywanej specjalizacji, długości trwania specjalizacji, poszczególnych kursów lub staży. Korzystanie z Aplikacji nie stanowi ponadto gwarancji pozytywnego przebiegu odbywanej specjalizacji oraz zaliczenia egzaminów, do których Użytkownik podejdzie w ramach odbywanej specjalizacji.
  3. Administrator jest uprawniony do dowolnego aktualizowania oraz zmieniania zawartości Aplikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z tym zastrzeżeniem, że ingerencja w treści zamieszczane w Aplikacji przez Użytkowników następować może jedynie w przypadku gdy treści takie naruszają postanowienia Umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Administrator nie gwarantuje dokładności zawartości Aplikacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane lub treści zamieszczone w ramach lub za pośrednictwem Aplikacji przez Użytkownika lub jakikolwiek podmiot trzeci.
  5. W pełnym zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa wyłączona jest odpowiedzialność Administratora w przypadku gdy zawartość Aplikacji jest niedokładna lub nieaktualna.
  6. Z zastrzeżeniem pkt. 10.11 poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest gwarancja oraz rękojmia Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora w stosunku do ewentualnych wad lub braków Aplikacji.
  7. Z zastrzeżeniem pkt. 10.11 poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za szkody poniesione przez Użytkownika oraz jakiekolwiek podmioty trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  8. W pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa oraz z zastrzeżeniem pkt. 10.11 poniżej, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik akceptuje wyłączenie odpowiedzialności Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w rezultacie:
   1. Pobrania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania w związku z korzystaniem z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (specka.pl).
   2. Jakiejkolwiek utraty danych transmitowanych lub przechowywanych przez Użytkownika.
   3. Jakichkolwiek błędów lub niedokładności Aplikacji.
   4. Szkody na osobie lub mieniu wynikającej z korzystania z Aplikacji.
   5. Jakiejkolwiek straty czasu lub środków materialnych wynikającej z błędów lub niedokładności treści prezentowanych w Aplikacji.
   6. Jakiegokolwiek niedozwolonego dostępu do Konta Użytkownika.
   7. Jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w świadczonych Usługach wynikających z okoliczności siły wyższej, zakłóceń lub przerw dostępności usług świadczonych przez dostawców Internetu lub usług hostingowych.
   8. Ujawnienia informacji dostarczonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji.
   9. Jakiegokolwiek zniesławienia, obrazy, nadużycia lub utraty reputacji lub zysku doznanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  9. Z zastrzeżeniem pkt 10.11 poniżej, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za jakiekolwiek szkody, w tym szkody osobowe oraz majątkowe poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych powiązanych z Aplikacją.
  10. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za swoją komunikację z innymi Użytkownikami, Administratorem i podmiotami trzecimi.
  11. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału 10 nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw Użytkownika przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
   1. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za jakiekolwiek szkody wyrządzone umyślnie przez Administratora.
   2. Nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnienia do dochodzenia jakiegokolwiek przewidzianego prawem roszczenia w przypadku poniesienia przez Konsumenta szkody na osobie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Administrator lub w przypadku poniesienia przez Konsumenta jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania ciążącego na Administratorze względem Konsumenta mocą Umowy.
 11. Zwolnienie z odpowiedzialności.
  1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Administratora, jego podmioty powiązane, właścicieli i członków organów Administratora, i ochronić ich przed jakimikolwiek szkodami, stratami, wydatkami, postępowaniami oraz działaniami poniesionymi lub skierowanymi w wyniku lub w związku z:
   1. Treściami publikowanymi przez Użytkownika w ramach Aplikacji lub z jej pomocą.
   2. Niedozwolonym korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.
   3. Naruszeniem Umowy przez Użytkownika.
   4. Naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw jakiegokolwiek innego Użytkownika, Administratora lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  2. Administrator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do zawarcia ugody lub uznania jakichkolwiek roszczeń podniesionych przeciwko niemu, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody Użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie zawierać ugody w sprawie dotyczącej jakichkolwiek roszczeń oraz nie uznawać jakichkolwiek roszczeń podniesionych łącznie przeciwko Użytkownikowi oraz Administratorowi bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację oraz informacje wymagane przez Administratora w celu ochrony praw i interesów Administratora przed roszczeniami podniesionymi przeciwko Administratorowi w związku z sytuacjami wymienionymi w pkt 11.1 powyżej.
 12. Wnioski i zapytania Użytkownika.
  1. Wszelkie zapytania techniczne dotyczące Aplikacji winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora:kontakt@specka.pl.
  2. Wszelkie wnioski dotyczące ulepszenia Aplikacji winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora:kontakt@specka.pl.
  3. Wszelkie przypadki naruszenia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa w ramach korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników zgłaszane winny być przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@specka.pl.
  4. Z zastrzeżeniem pkt. 12.5 poniżej, Administrator dołoży starań by odpowiedzieć na zgłoszone pytania, skargi oraz wnioski w najszybszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na zapytania i wnioski, które:
   1. Dotyczą kwestii, które mogą zostać łatwo i bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej rozwiązane przy użyciu informacji dostępnych dla Użytkownika w ramach Aplikacji.
   2. Zostały zgłoszone w języku innym niż język polski.
   3. Są niezrozumiałe.
   4. Kwalifikują się jako spam.
   5. Nie są w sposób obiektywny powiązane z Usługami.
   6. Pozostają bez związku z dostępnością i prawidłowym funkcjonowaniem Usług.
   7. Zostały złożone przez kogokolwiek innego niż Użytkownik, który posiada lub posiadał ważne Konto.
   8. Zawierają złośliwe oprogramowanie takie jak wirusy lub koine trojańskie.
   9. Są wulgarne, znieważające, oszczercze, dyskryminujące lub obraźliwe.
   10. Zostały złożone w złej wierze i mają na celu obstrukcję działalności Administratora.
 13. Ochrona danych osobowych.
  1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika zostały określone w osobnym dokumencie –polityce prywatności, która razem z niniejszymi warunkami świadczenia usług stanowi Umowę pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem.
 14. Prawo właściwe i jurysdykcja.
  1. Przepisy polskiego prawa regulują, konstruują i są właściwe dla egzekucji wszelkich praw i obowiązków Administratora i Użytkownika wynikających z lub odnoszących się w inny sposób do przedmiotu Umowy lub korzystania z Usług.
  2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, wynikające z lub odnoszące się w inny sposób do przedmiotu Umowy lub korzystania z Usług będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu w Warszawie lub Poznaniu wybranego przez powoda/wnioskodawcę.
 15. Zmiany Umowy.
  1. Korzystanie z Usług podlega zawsze treści Umowy w aktualnej wersji regulaminu, uwzględniającej wszelkie wprowadzone wcześniej zmiany treści Umowy.
  2. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
  3. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Umowy, nie powinien korzystać z Aplikacji po ich wejściu w życie.
  4. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 15.2 powyżej będzie uznana za doręczoną tego samego dnia, w którym została skutecznie wysłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.
  5. Użytkownik może odrzucić awizowane zmiany do Umowy i zażądać usunięcia jego Konta poprzez wiadomość e-mail wysłaną z adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@specka.pl – w terminie przewidzianym w pkt 15.2 powyżej.
  6. WIADOMOŚĆ O ODRZUCENIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA AWIZOWANYCH ZMIAN DO UMOWY BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z WNIOSKIEM O USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE AWIZOWANYCH ZMIAN.
 16. Obowiązywanie Umowy.
  1. Umowa wchodzi w życie dnia [].
  2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie ono zastąpione albo unieważnione przez odpowiedni bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, natomiast Umowa zachowuje ważność w pozostałym zakresie.
  3. Żadne z postanowień Umowy nie tworzy jakiejkolwiek formy stosunku spółki, przedstawicielstwa lub agencji pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. Użytkownik nie jest uprawniony do reprezentowania Administratora w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Administratora.
  4. Użytkownik może zawnioskować o doręczenie elektronicznej wersji Umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Użytkownika z jego adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@specka.pl.

Na naszej stronie używamy plików cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym.